komora

DOIS
Detektivní ochranná a informační služba

diskretnost

Soukromý detektiv

Soukromou detektivní službou se rozumí činnost jednotlivce nebo nestání organizace, vykonávaná na podkladě koncesní listiny, která spočívá v získávání nebo shromažďování informací o fyzických či právnických osobách a o událostech, včetně opatřování důkazů, pátrání po osobách a věcech, či pouhé referenční činnosti v zájmu jiných fyzických nebo právnických osob. Tyto činnosti jsou prováděny na podkladě komerčního vztahu.

Dne 1. 1. 2009 nabyl účinnosti zákon č. 274/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky. Částí dvanáctou článkem XVIII citovaného zákona byla provedena i novela živnostenského zákona. Nově zařazené ustanovení § 6a se zabývá rozsahem činností zařazených do dvou nových koncesovaných živností „Ostraha majetku a osob“ a „Služby soukromých detektivů“a speciální právní úpravou stanovící kritéria bezúhonnosti pro provozování uvedených koncesovaných živností a dále pro posuzování koncesované živnosti „Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob“. Nařízením vlády č. 278 ze dne 23.7.2008 o obsahových náplních jednotlivých živností na základě §73 a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 130/2008 Sb. došlo ke zrušení nařízení vlády č. 469/2000 Sb. kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností.

Příloha č. 3 nařízení vlády č. 278 ze dne 23.7.2008 – obsahové náplně živnosti koncesovaných.

Ostraha majetku a osob a služby soukromých detektivů - Poskytování služeb spojených s ostrahou a ochranou nemovitého a movitého majetku, ostrahou při přepravě peněz, cenností či jiného majetku, ochranou osob a vymezených zájmů, zajišťováním pořádku v místech konání veřejných shromáždění, slaností, sportovních podniků nebo lidových zábav podle pokynů objednatele, vyhodnocováním bezpečnostních rizik a zpracováním plánů ochrany, provozováním centrálních pultů ochrany. Služby spojené s hledáním majetku a osob, zjišťováním skutečností, které mohou sloužit jako důkazní prostředky v řízení před soudem nebo správním orgánem, získáváním informací týkajících se osobního stavu fyzických nebo právnických osob nebo jejich majetkových poměrů, získáváním informací v souvislosti s vymáháním pohledávek, vyhledáváním protiprávních jednání ohrožujících obchodní tajemství.

Obsahová náplň činnosti soukromých detektivních kanceláří :

1) pátrání po osobách
2) pátrání po majetku
3) pátrání po rušiteli práva
4) shromažďování důkazů vedoucích k úřednímu řízení nebo k jeho ukončení
5) shromažďování informací týkajících se osobního stavu občanů, chování a majetkových poměrů
6) činnost směřující k uspokojení oprávněných pohledávek věřitele
7) vyhledávání jednání ohrožujících obchodních tajemství a pod.
8) ostraha majetku a související pátrání (služby hotelových detektivů, detektivů heren, kasin, obchodu…)
9) ochrana osob

Klasické detektivní služby spočívají ve specifické formě pátrací činnosti realizované v rámci soukromé detektivní činnosti. Tyto služby nejsou založeny na právní vymahatelnosti úkonů a důkazů, tak jako je tomu u státních bezpečnostních složek. Jde tudíž o podpůrnou detektivní činnost, která poskytuje svým klientům výsledky šetření a důkazy, které mohou oni sami využít ve svůj oprávněný prospěch. Zejména se jedná o záležitosti občanskoprávní, rodinného a obchodního práva, oblast marketingových informací atd. U fyzických osob se jedná zejména o prokazování nevěry pro následné rozvodové řízení, provádění úkonů pro vymáhání pohledávek, pátrání po osobách a věcech.

Působnost naši kanceláře : Opava, Ostrava, Bruntál, Krnov, dle dohody celá Česká republika i zahraničí ....

Home
|
Služby
|
Ceník
|
Kontakt
|
Spolupracujeme
|
Soukromý detektiv
optimalizace PageRank.cz 
© 2009-2011      Webové stránky©
Alpy
Okna
Pizza
Foto