komora

DOIS
Detektivní ochranná a informační služba

diskretnost

Kontrola nemocných

Domníváte se, že Váš zaměstnanec neplní léčebný režim v pracovní neschopnosti a zdržuje se na různých místech než je uvedeno v pracovní neschopence? Za tímto účelem Vám nabízíme kontrolu vašich zaměstnanců v době jejich pracovní neschopnosti, případně dokumentování jejich pohybu a kontaktů.

V souvislosti s právní úpravou zákoníku práce č. 262/2006 Sb., ust. § 192, se otevřely nové možnosti pro detektivní kanceláře a agentury, spočívající v kontrole dodržování léčebného režimu práce neschopných zaměstnanců v prvních 14 dnech pracovní neschopnosti, a to na základě dohodnutých smluvních podmínek mezi zaměstnavatelem a detektivní kanceláři. Pro upřesnění zmiňují znění §192 odst. 5 a 6: §192/5 Porušil-li zaměstnanec v období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti povinnosti uvedené v odstavci 6 větě první, které jsou součástí režimu dočasně práce neschopného pojištěnce, může zaměstnavatel se zřetelem na závažnost porušení těchto povinností náhradu mzdy nebo platu snížit nebo neposkytnout.

§192/6 Zaměstnavatel je oprávněn kontrolovat, zda zaměstnanec, který byl uznán dočasně práce neschopným, dodržuje v období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti stanovený režim dočasně práce neschopného pojištěnce, pokud jde o povinnost stanovenou zvláštním právním předpisem66) zdržovat se v místě pobytu a dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek. Zaměstnavatel je povinen v případě zjištění porušení povinnosti uvedené ve větě první zaměstnancem vyhotovit o kontrole písemný záznam s uvedením skutečností, které znamenají porušení tohoto režimu; stejnopis tohoto záznamu je zaměstnavatel povinen doručit zaměstnanci, který tento režim porušil, okresní správě sociálního zabezpečení příslušné podle místa pobytu zaměstnance v době dočasné pracovní neschopnosti67) a ošetřujícímu lékaři dočasně práce neschopného zaměstnance. Zaměstnavatel je oprávněn požádat ošetřujícího lékaře, který stanovil zaměstnanci režim dočasně práce neschopného pojištěnce, o sdělení tohoto režimu v rozsahu, který je zaměstnavatel oprávněn kontrolovat, a o zhodnocení zaměstnavatelem zjištěných případů porušení tohoto režimu. Zaměstnanec je povinen umožnit zaměstnavateli kontrolu dodržování svých povinností uvedených ve větě první.

Home
|
Služby
|
Ceník
|
Kontakt
|
Spolupracujeme
|
Soukromý detektiv
optimalizace PageRank.cz 
© 2009-2011      Webové stránky©
Alpy
Okna
Pizza
Foto